Sunday, December 12, 2010

Møte med grupper som ikke er blitt hørt

I Grorud bydel foreslår bydelsadministrasjonen å legge ned små barnehager og å legge ned flerbrukssenteret på Romsås, blant flere ting. Det store flertallet i bydelsutvalget ser ut til å slutte seg til forslagene uten å mukke.

I dag har Grorud Venstre møtt flere av dem som blir rammet av disse kuttene. Først med foreldre til barn i Blåsletta barnehage (formelt en avdeling av Sandåsveien barnehage). Dette er en liten barnehage som ligger tett på naturen og som er i stand til å ta i mot barn med spesielle utfordringer uten at barna blir borte i en stor barnemengde. Så med brukere på Flerbrukssenteret på Romsås. Dette er et dagsenter, en nærmiljøkafé og eldresenter. På Romsås er tilbudene begrensede, og flerbruksenteret er viktig for å gi et tilbud både til de som er målgruppen for dagsenteret og for eldre generelt på Romsås.

Felles for de to gruppene er en frustrasjon om manglende kommunikasjon i forkant av at bydelsadministrasjonen la fram sitt forslag til budsjett. Det virker som at bydelsadministrasjonen mener at de gode løsningene for beboerne i bydelen best blir til gjennom lukket behandling i administrasjonen, og ikke i dialog med de brukerne som vil bli rammet av nedleggelse. I Venstres ideologi ligger det derimot at de gode løsningene finnes i samarbeid mellom brukere og det offentlige.

Felles for begge sakene er det også at det er snakk om kortsiktige innsparinger. Få ting er mer økonomisk lønnsomt enn å gi barn med problemer litt ekstra oppfølging og trygghet. Det å gi fornuftige aktivitetstilbud til eldre som for øvrig klarer seg selv, er også en god investering.

Grorud Venstre er som kjent ikke representert i bydelsutvalget på Grorud, så vi kan ikke stemme verken den ene eller den andre veien denne gang. Men vi kan ihvertfall ta med oss dette i programprosessen framover...

No comments:

Post a Comment