Friday, October 19, 2007

Tynne matematikkunnskaper i Aftenposten

Birgitte Gretland har en kommentar i Aften i dag om undersøkelsene som viser utbredt forstyrrelser i undervisningen i Osloskolen:

En tredjedel oppgir i Elevundersøkelsen 2007 at de alltid eller ofte blir forstyrret av urolige medelever. Et kuriøst poeng er at bare tolv prosent av elevene selv synes de forstyrrer undervisningen i noen særlig grad.


Kuriøst poeng? Jeg synes ikke det er så rart at det er flere som forstyrres enn som forstyrrer. Både minnene fra egne skoledager og erfaringer fra stadige besøk i klasserom rundt om, tilsier at det faktisk er ganske mange elever som ikke forstyrrer i en gjennomsnittsklasse, mens det ofte er noen få elever som ofte forstyrrer. Hvis Gretland tror at de 12% som sier at de forstyrrer bare har kapasitet til å forstyrre 12% av elevene, tar hun feil.

En tilsvarende feilslutning har jeg vært borti før. En undersøkelse hadde vist at en viss andel av elevene hadde opplevd mobbing fra lærerhold - la oss si 10%. Overskriftene i avisene ble "10% av lærerne mobber". Dette er også tøv. Hver lærer har mange elever, og hver elev har mange lærere. Selv om det er bare en mobbende lærer på en skole, kan han eller hun klare å mobbe en stor andel av elevene. Eller for å se på det omvendt: hvis en klasse har fire lærere og en av dem mobber, kan godt 100% av elevene ha opplevd mobbing fra lærerhold, selv om "bare" 25% av klassens lærere mobber.

For øvrig er jeg enig i at det er for mye forsinkelser, forstyrrelser og mobbing i norske skoler - også i Osloskolen, som jeg kjenner best.

No comments:

Post a Comment