Wednesday, April 15, 2009

Lavutslippsamfunn - i vår levetid

I dag har jeg vært på et møte i Grorud Venstre med Alvhild Hedstein, 3. kandidat for Oslo Venstre i stortingsvalget.

Venstre har en sammenhengende politikk som vil føre til at vi oppfyller våre Kyotoforpliktelser i 2012. Denne politikken vil føre til store endringer:
1. vi vil få mange flere arbeidsplasser innen fornybar energi
2. vi vil få lavere skatt på inntekter og formue
3. vi vil få bedre luftkvalitet i byene

Det første poenget er en parallell til utviklingen innen olje og gass de siste 40 årene. Storstilt satsning fra staten på forskning innen olje og gass, kombinert med store investeringer fra staten og fra privat næringsliv har ført til at olje og gass er en kjempeindustri i Norge. Venstre vil at vi ikke lenger skal øke utvinningstakten på dette området, og isteden lede mer forskningsmidler og investeringer til fornybar energi.

Det andre poenget er at "grønne skatter" vil gjøre det dyrere å forbruke CO2, men til gjengjeld skal andre skatter reduseres. CO2-avgift er ikke et finansieringstiltak men et miljøtiltak.

Det tredje poenget er at Venstre vil ha renere biler på veiene, og legge bedre til rette for sykler i sentrale strøk - i tillegg til naturligvis en fortsatt satsning på kollektivtransporten. Hovedhensikten er å få lavere CO2-utslipp. At luftkvaliteten blir bedre, at skoleveiene blir tryggere og byrommene hyggeligere er positive bieffekter.

Det beste med Alvhild Hedsteins budskap var nettopp slike ting: at omleggingen til et lavutslippsamfunn ikke innebærer store forsakelser - bare fornuftige veivalg. Strengere krav til energiforbruket til nybygg vil gjøre husene dyrere å bygge, men det vil raskt spares inn igjen - samtidig som kravene faktisk vil stimulere økonomien på kort sikt.

Andre partier har visstnok vidløftige mål om hva man skal oppnå innen 2020 eller 2030 men blir vage når det snakkes om hva som skal gjøres i kommende stortingsperiode. Venstre har en gjennomførbar politikk for de neste fire åra.

No comments:

Post a Comment