Monday, April 19, 2010

Meningsløst forslag om utvidet forbud mot å gå på rødt

Adressa skriver at Statens vegvesen vurderer om det bør bli forbudt å gå på rødt lys.

Dette til tross for at det aldri har vært noen trafikkulykke i Norge der årsaken har vært at en fotgjenger lovlig har gått på rødt lys.

Hvordan kan jeg si det? Jo, det kan jeg si ved å se på skiltforskriften §24A: "Rødt signal betyr at gående ikke må begynne kryssing av kjørebanen hvis dette vil være til hinder for kjørende, eller innebære fare. Gående som allerede er kommet ut i kjørebanen, kan fortsette kryssingen."

Altså: det er i dag kun lov å gå på rødt lys dersom det ikke innebærer fare og ikke er til hinder for trafikken.

Det er neppe trolig at politiet - som i dag ofte ikke har tid til å etterforske tyverier med kjent gjerningsmann - vil bruke energi på å bøtelegge folk som går over på rødt lys der det ikke innebærer fare.

En utvidelse av dette forbudet til også å gjelde situasjoner hvor det ikke innebærer fare å gå over, vil altså føre til mindre respekt for regelverket (De færreste vil reellt sett stå og vente på grønt lys hvis de ser at det ikke er noen bil i nærheten i det hele tatt.)

Nei, skal man styrke respekten for det røde lyset, får man heller bruke penger på kontroller der man bøtelegger folk som krysser på rødt lys på en slik måte at bilister blir hindret eller det oppstår en farlig situasjon - ikke ved å gjøre ufarlig adferd straffbar.

5 comments:

 1. Anonymous6:11 PM

  Hehe.. Det var en pussig måte å argumentere på :).

  Det har heller aldri skjedd drap i Norge med våpen, der våpenet har vært brukt på forskriftsmessig måte (det er som kjent ikke lov til å bruke våpen til å drepe folk). Altså er det irrelevant å f.eks. skjerpe inn regler for hvem som kan eie våpen (som også diskuteres om dagen)..?

  Du må da holde muligheten åpen for at det skjer ulykker og dødsdall fordi folk oftere velger å gå på rødt, fordi det er lov? Altså: Antall kryssinger på rødt øker, folk tar oftere sjanser, folk tror det er klart selv om det ikke er klart, barn lærer av adferd de observerer og gjør feil valg, osv. Fordi loven åpner for å gå på rødt.

  I USA er det i mange stater lov til å svinge til høyre på rødt. Hvis det ikke er til hinder for annen trafikk. I Norge er dette forbudt. Og derfor er det så godt som ingen som kjører på rødt. Det er rett og slett en vane å vente til lyset er grønt. Dermed skjer det sannsynligvis færre ulykker enn om det hadde vært lov.

  Det samme gjelder kanskje fotgjengere.

  Poenget ditt er kanskje greit. Men argumentasjonen var håpløs og ulogisk :-).

  Før argumentet ditt blir gyldig, må vi finne ut hvor mange ulykker som faktisk skjer i fotgjengerfelt på rød mann. Hvis dette er nær 0, er jeg enig i argumentet. Hvis det skjer mange ulykker, er det kanskje på sin plass å innføre totalforbud, som sannsynligvis vil redusere antall ulykker på sikt. På øde strekninger vil folk fortsatt gå på rødt, og ingen vil bli bøtelagt. I byområder, vil folk (ikke minst barn) venne seg til å vente.

  ReplyDelete
 2. Takk for langt svar! :-)

  Den første delen av innlegget mitt var et forsøk på å klargjøre at det også i dag er forbudt å gå på rødt hvis det kan føre til en farlig situajon. Jeg er helt enig i at det ikke i seg selv er et argument for at man ikke også skal forby å gå på rødt når det ikke fører til farlige situasjoner.

  Men jeg er altså motstander av lovforbud som ikke kan håndheves. Slike lovforbud mener jeg bidrar til å redusere respekten for lovverket og politiet. Å gjøre det ulovlig å gå på rødt lys når det ikke er biler i nærheten, mener jeg nettopp bidrar til slik redusert respekt.

  Sammenlikningen med våpenlover svikter nettopp der: politiet setter faktisk av litt ressurser til å beslaglegge våpen som eieren ikke har lov til å eie. Og jeg vil faktisk heller at de skal bruke mer krefter på det enn å stå og gi bøter for kryssing på rødt lys på øde veistrekninger.

  ReplyDelete
 3. Anonymous11:26 AM

  Tror du misforsto poenget mitt :-)

  Jeg mener selvsagt ikke at politiet skal sidestille ressursbruken for "rød-mann-regelen" med tiltak mot ulovlig eide våpen. Jeg mener selvsagt heller ikke at politiet skal patruljere øde veistrekninger for å "ta" "rød-mann-syndere". Jeg skrev faktisk motsatt :-).

  Mange lover og regler er til for å påvirke holdninger og forme adferd, for å redusere negative hendelser (ulykker, dødsfall, skader, diskriminering, urettferdighet, osv). Å fjerne slike lover utfra at de er vanskelig å håndheve, vil være ufornuftig.

  Vi åpner ikke for fri fartsgrense, med tilleggsregelen at farten ikke skal skape farlige situasjoner. Vi innser at fri fartsgrense vil skape mange flere drepte og skadde, uavhengig av en slik tilleggsregel.

  Danmark vil sanneynligvis ikke åpne for at fotgjengere kan gå på rødt, utfra samme logikk. De har forbud i dag, og få ulykker i fotgjengerfelt. En rekke andre land har samme forbud.

  I Norge har antall ulykker og dødsfall i fotgjengerfelt i byer har økt de siste årene. Politiet tror dette skyldes redusert respekt for rødt lys, både blandt bilister og fotgjengere.

  En innstramming av "rød-mann-regelen" må være et relevant virkemiddel å vurdere for å redusere ulykkene. Uavhengig om loven blir vanskelig å håndheve eller ikke å håndheve. Poenget er ikke å "ta synderen", men å endre vaner og adferd, og dermed redusere ulykkene.

  Et vektig argument for å droppe tanken, kan være at man ikke tror det vil ha noen effekt, eller at ulempene med regelen (at man ofte må vente noen sekunder lenger før man går) vil være større enn effekten (færre skader/dødsfall). Det er i så fall en annen diskusjon.

  ReplyDelete
 4. Jeg er ikke med på sammenlikningene dine.

  Når det gjelder fartsgrenser, så har man faktisk i dag en liknende lovregel: man har ikke lov å kjøre så fort at det fører til farlige situasjoner (dette er for eksempel aktuelt når det er dårlig føre). I tillegg har man maksimumsfartsgrenser som presumtivt er satt ut fra konkret kjennskap til hvor fort man kan kjøre uten å skape farlige situasjoner. (Så kan man si at "alle" kjører 10 km/t for fort, og at det tas med i betrakningen når man setter grensene, men det er en annen diskusjon). Man har altså differensiert fartsgrensene ut fra farlighetsgraden.

  Men altså: hoveduenigheten oss imellom går altså på om det er lurt å innføre regler for å "påvirke holdninger og forme adferd", selv om man vet at de ikke vil bli håndhevet. Jeg mener at det ikke er lurt, fordi det man vil påvirke holdninger til, er lovverket som helhet. Jeg tror ikke at folk vil slutte å gå på rødt lys selv om det blir forbudt, så lenge man ikke får straff for å gjøre det. (Det sies at Norge er det eneste landet i verden hvor det er lov å gå på rødt lys når det ikke fører til farlige situasjoner. Da kan jeg føye til at Norge ihvertfall ikke er det eneste landet i verden hvor folk rutinemessig går på rødt lys når det ikke er biler i nærheten. Det har jeg opplevd over hele verden - i Roma, i Beijing, i Taipei osv osv.)

  Som du ser tror jeg ikke at en ulempe med en endring av regelen vil være at man må vente lenger før man går, men at folk vil bryte lover og regler oftere.

  ReplyDelete
 5. Anonymous7:16 PM

  Du tar nok sammenligningene litt for bokstavelig :-). Men OK, sammenligninger er egentlig lite relevante. Det sentrale er hva man mener om selve saken.

  Hvis du mener at en lovendring ikke vil endre adferd, er det absolutt et relevant argument. Om det er holdbart, vet vi ikke før vi evt prøver, eller f.eks. forsker på andre land som enten har praktisert loven lenge, eller nylig har gått over til den.

  Jeg er dog ikke med på at en lovendring vil påvirke folks holdninger til lovverket som helhet. Da tror jeg du overdriver effekten. Mange vil synes forslaget er godt, andre vil like det dårlig. (Se f.eks. diskusjonsfora relatert til avisartikler, der fordelingen er omtrent 50/50). Men neppe til de grader at de endrer holdninger til lover generelt. Folk venner seg til lover og regler, med mindre de er helt "koko".. Danmark og andre land lever godt med regelen (eller har folk mindre respekt for lovverk der..?).

  Jeg er bereist som du, og har opplevd kaos (og mange (!) farlige situasjoner) rundt om i verden. India er jo et eksempel. Der dør det da også så mange folk i trafikken og "fotgjengerfelt" at biler i seg selv ville blitt forbudt i Norge hvis antall ulykker var like mange her :-).

  De som påstår Norge er eneste land med tillempet "rød-mann" regel, tar så klart feil.

  Avslutningsvis, anta at to følgende utsagn er fakta:
  1) Forskning viser at antall rød-mann overganger i Danmark er 75% færre enn i Norge.

  2) Forskning slår fast at antall døde vil bli redusert med 5 i året, om man innfører forbud (f.eks. basert på erfaringer fra andre land som har innført forbud), og at du aksepterer dette forskningsresultatet som 90% sannsynlig.

  Skulle man da støttet forbud og innført det? Eller er dagens lov/frihet verdt 5 menneskeliv?

  Japp, jeg vet dette er hypotetisk, men det er nå likevel slike problemstillinger lovmakerne må forholde seg til. (Trenger ikke ditt svar på hypotesen - den var mer ment til refleksjon).

  Ha en god helg - og "keep bloggin'"!

  ReplyDelete