Friday, July 24, 2009

Jeg vurderer Fremskrittspartiet

Som nevnt tidligere skal jeg i en serie innlegg vurdere de ulike partiene innenfor fem sentrale områder. I dag: Fremskrittspartiet.

Klima
I Fremskrittspartiets handlingsprogram kan man blant annet lese følgende:
”Det er viktig å ikke ta forhastede beslutninger om innføring av kostbare tiltak, reguleringer osv. Det er verken tilstrekkelig vitenskapelig grunnlag for, eller positive praktiske konsekvenser av å gjennomføre hastetiltak. Det er fortsatt usikkerhet angående en rekke elementer som påvirker miljøet, for eksempel sol, solflekkene, jordaksens helling, skyer, samt vanndamp, som regnes som den viktigste klimagassen.”
Og videre:
”Norske forpliktelser i Kyoto-avtalen bør sikre kostnadseffektivitet og nytte for miljøet, uten å påføre norske interesser alvorlige konsekvenser.”

FrP må derfor få poeng for å ville oppfylle Kyotoavtalen, men er lite konkrete på hvordan. At de for øvrig er mest opptatt av å benekte at det er vitenskapelig grunnlag for at det trengs hastetiltak, gjør at klimapolitikken deres blir uspiselig for meg.

Klimascore: 2/25


Internasjonal solidaritet:

FrP er for friere verdenshandel: ”Frihandel er den beste form for global arbeidsdeling med gjensidige fordeler av samhandel. Norge bør derfor snarest bygge ned handelsbarrierene mot utlandet.” Men de vil redusere den statlige bistanden: ”Bistanden som en statlig tvungen ordning må reduseres. Norge må selvsagt yte nød- og katastrofehjelp gjennom nasjonale og internasjonale organisasjoner.” Mens jeg ønsker en mer liberal innvandringspolitikk, vil FrP ha innstramming, for eksempel når det gjelder familieinnvandring: ”Familieinnvandringsordningen begrenses til ektefelle over 24 år, og egne barn under 18 år. Familieinnvandring for ektefelle bør bare kunne innvilges hvis paret ikke har større samlet tilknytning til noe annet land enn til Norge.” Det ser også ut som at FrP vil ”plukke” kvoteflyktninger ut fra andre kriterier enn hjelpebehov: ”Integreringspolitiske hensyn bør legges til grunn ved eventuell utvelgelse av kvoteflyktninger.” FrP mener ikke noe om EU.

Int. solidaritetsscore: 9/23

Holdninger til homofile
Det er høyst uvisst hva FrP ”egentlig” mener om den felles ekteskapsloven. I handlingsprogrammet skriver de at ”Endringene i diverse lover gjort i 2008, kjent som ”Ny ekteskapslov”, må evalueres. Av hensyn til barnas rett til å kjenne, vokse opp med og få omsorg av sine fedre mener vi at lesbiske ikke skal kunne få kunstig befruktning.” Jeg har ikke klart å forstå hva en slik evaluering skal bestå av.

FrP har ingen politikk som spesifikt sikter på å sikre et likeverdig helse- og skoletilbud for homofile.

Homopolitikkscore: 0/20

Skolepolitikk
FrP vil ha mer valgfrihet i skolen, og mer foreldreinvolvering. De vil ha karakterer fra femte klasse og lengre skoledag med skolemåltid midt på dagen. De er for øvrig opptatt av ”høflighet og dannelse, folkeskikk og disiplin”. De vil innføre ”rett og plikt til etterutdanning og videreutdanning” for lærere.

Jeg er sterkt imot karakterer lenger ned i skolen, fordi jeg mener det er feil type motivasjon, virker demotiverende for de svakeste og er en avsporing i arbeidet for bedre vurderingspraksis i barneskolen. For øvrig er jeg enig med FrP i mye av skolepolitikken.

Skolepolitikkscore: 12/15

Grunnleggende ideologi
FrP har hatt en mildt sagt varierende ideologi gjennom årene. De er i det ene øyeblikk ytterliggående liberalister (og er ”egentlig” for fri innvandring) og i det andre øyeblikk dypt verdikonservative. For tiden kjemper de med KrF om de israelvennlige og homoskeptiske, blant annet.

Jeg er skeptisk til den ytterliggående liberalismen, som har for lite omtanke for de svake i samfunnet, og også til det verdikonservative, som har mye historisk grums hengende ved seg. Jeg er derfor ikke spesielt positiv til FrPs ideologiske grunnlag.

Grunnleggende ideologiscore: 4/17

Totalscore: 27/100

Toppliste så langt:
1. Arbeiderpartiet 71 %
2. Fremskrittspartiet 27 %

2 comments:

  1. Anonymous7:17 PM

    Du har "glemt" en boks i "Reactions:" . "Totalt uinteressant"!

    ReplyDelete
  2. Neida, jeg bare regner med at de som synes det er "Totalt uinteressant" ønsker å skrive det som en kommentar... :-)

    ReplyDelete