Tuesday, August 11, 2009

Samrøre stat/kirke

Aftenpostens Ingunn Økland har en god kommentarartikkel på trykk i dag. Hun skriver blant annet:
"For første gang i historien er kirkevalget lagt til samme tidspunkt som stortingsvalget. Det norske folk skal stemme på landets politiske og religiøse ledelse samtidig. Så langt det har latt seg gjøre, er valgene lagt til samme adresse. [...] den vanlige velger må få inntrykk av at båndene mellom stat og kirke er styrket, ikke svekket."

Jeg er hjertelig enig i at dette er veldig problematisk prinsippielt sett. Hvordan har noe slikt fått gjennomslag?

Økland er inne på svarene. For de andre tros- og livssynssamfunnene er dette en anledning til endelig å få ryddet opp i kirkas medlemsregister, slik at de får en større del av kaka. For veldig mange "menige medlemmer" er det ønskelig at kirka beveger seg vekk fra de mest konservative standpunkter, og en større valgdeltakelse sannsynligvis bidra til. Og for de som uansett ville ha stemt selv om valget hadde foregått i forbindelse med kirkekaffen, er det veldig vanskelig å argumentere mot å tilrettelegge for at flest mulig skal kunne stemme. Gulrota fra staten om mer selvstendighet hvis stemmetallene øker, spiller også inn.

Slik har mange hatt ulike grunner for å svelge samrørekamelen - uten at jeg har sett mange som har argumentert heftig for at det er naturlig at et trossamfunn har valg på samme dag som Stortinget har.

Personlig mener jeg at kirka burde ordnet opp i medlemslistene for lenge siden (uavhengig av om de fikk ekstrabevilgninger) og at kirka burde fått sin frihet fra staten for lenge siden. Og at Stortingsvalget ikke burde blandes sammen med religiøse valg.

1 comment:

  1. Anonymous3:47 PM

    Seperasjon av stat og kirke er meget viktig.

    En annen seperasjon er LO og AP, samt NHO og H. Kort sagt, seperasjon av arbeidsliv og politikk.

    Videre bør man prøve å maksimere separasjonen mellom økonomi og politikk som godt som mulig. Dvs hindre at politikere bruker økonomien for å oppnå kortsiktige gevinster på bekostning av fremtidige.

    ReplyDelete