Sunday, August 30, 2009

Jeg ser på Kristent Samlingsparti

Som nevnt tidligere skal jeg i en serie innlegg vurdere de ulike partiene innenfor fem sentrale områder. Nå går jeg over på småpartiene. Riktignok er de fleste av disse for små til å ha noen reell sjanse til makt i denne omgang, men de fortjener likevel å nevnes. I dag: Kristent Samlingsparti.


Klima

KSP har ikke noen omfattende klimapolitikk, men skriver at "Det må settes inn tiltak for å redusere CO² [sic]-utslippene. Her må Norge bruke sine store økonomiske ressurser til å igangsette forskning av ny teknologi som kan redusere CO²-utslippene. Vi må også støtte tiltak for reduksjon av utslipp i U-land." Men de vil samtidig ha lavere bensinpriser og eksportere mer gass til Europa.

Klimapolitikken ser ikke tilstrekkelig ambisiøs ut til å bidra til å avhjelpe klimakrisen.

Klimascore: 7/25


Internasjonal solidaritet

KSP "ønsker mest mulig frihandel, men politikken skal gjennomføres med nødvendige unntak der det er helt påkrevd, og med godt skjønn. En skal særlig søke å gi rettigheter og åpne muligheter for u-landene i den tredje verden." KSP vil "avvikle skattlagt U-hjelp" (hva nå det er ment å bety). "Gaver skal i hovedsak søkes gitt på frivillig basis bortsett fra i forbindelse med naturkatastrofer og til land som er kommet i nød på annen måte, der staten må gå inn med støtte. Det er viktig å kontrollere og tilrettelegge for at frivillig bistand går via pålitelige kanaler, primært via ulike kristne og humanitære organisasjoner."

KSP mener at et "overordnet mål i flyktningepolitikken må være å sørge for beskyttelse til dem som trenger det." De vil stramme noe inn på familiegjenforening: "Familiegjenforening for innvandrere i Norge må begrenses til ektefelle og egne barn under 15 år. Ektefellene må være fylt 24 år. Dette også under forutsetning av at den eller de personer som bor i Norge, kan forsørge disse."

KSP vil at "Norge skal holdes utenfor EU, EØS og Schengenavtalen."

Int. solidaritetsscore: 9/23

Holdninger til homofile
KSP vil "kjempe for å få tilbake den opprinnelige ekteskapsloven som gir rett til ekteskap mellom mann og kvinne. Ellers devalueres/forringes ekteskapets stilling i samfunnet. Gud skapte mennesket til mann og kvinne, og Bibelen gir klare advarsler om homofili."

Jeg finner ingen politikk for å minske diskriminering av homofile i det norske samfunnet.

Homopolitikkscore: 0/20

Skolepolitikk
KSP vil erstatte KRL-faget i skolen med et rent kristendomsfag. "Kristendomslærer skal i grunnskolen komme fra den menighet foreldrene tilhører. Undervisning i fremmede religioner bør først skje på ungdomskoletrinnet, og da som en del av samfunnsfagene."

KSP vil gi privatskoler og hjemmeundervisning bedre vilkår. KSP vil at "Undervisningen ved universitet og høyskoler bør styrkes kunnskapsmessig og evolusjonsteorien må ikke bli enerådende i universitetsmiljøer da dette ikke er bevist. Læren er også i strid med Guds egen beretning om hvordan skapelsen foregikk." Dessuten vil de ha karakterer fra 4. eller 5. klasse.

Her er det ikke mye jeg kan støtte. For eksempel vil innføring av en fjerning av KRL-faget koblet med sterkere kristendomsfokus i skolen og bedre vilkår for privatskoler lett føre til at vi får egne muslimske privatskoler i stor stil, og dermed dårligere integrering. Å bygge undervisningen i høyere utdanning på "Guds egen beretning" slik mennesker har nedtegnet den i en bok, strider mot det meste jeg har av tanker om hva høyere utdanning skal bygge på.

Skolepolitikkscore: 0/15

Grunnleggende ideologi
Kristendommen står (ikke så overraskende) sentralt i grunnlaget for Kristent Samlingsparti. Dette gjør naturligvis umiddelbart at jeg føler meg fremmed ovenfor partiet. Partiets tolkning av kristendommen gjør at partiet er mot selvbestemt abort, mot felles ekteskapslov (som nevnt) og for Israel. For øvrig framstiller KSP seg som et "ikke-sosialistisk parti, som vil arbeide for å styrke respekten for det enkelte menneskes egenart."

Grunnleggende ideologiscore: 0/17

Totalscore: 16/100

Toppliste så langt:
1. Venstre 82 %
2. Arbeiderpartiet 71 %
2. Sosialistisk Venstreparti 71 %
4. Kristelig Folkeparti 63 %
4. Senterpartiet 63 %
6. Høyre 50 %
7. Fremskrittspartiet 27 %
8. Det Liberale Folkeparti 19 %
8. Kristent Samlingsparti 16 %
10. Demokratene 13 %

No comments:

Post a Comment