Wednesday, August 19, 2009

Jeg vurderer Sosialistisk Venstreparti

Som nevnt tidligere skal jeg i en serie innlegg vurdere de ulike partiene innenfor fem sentrale områder. I dag: Sosialistisk Venstreparti.

Klima
SV sin klimapolitikk er beskrevet på fire tettskrevne sider i handlingsprogrammet, og de starter med å si at ”Klimaendringene utgjør en trussel mot hele menneskeheten.” Av konkrete tiltak i perioden 2009-13 kan nevnes ”All fossil oppvarming skal utfases og forbys innen 2013.” ”SV mener blant annet områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, samt Mørekysten, skal gjøres til varig vernede petroleumsfrie områder.” ”I kommende periode vil SV trappe opp investeringene i jernbanen til 10 milliarder kroner per år. SV ønsker også en utredning av jernbane i Nord-Norge.” ”De større investeringene må i første omgang konsentreres om nærtrafikk ved byene og fullføring av dobbeltspor i intercity-trianglet.” ”SV vil arbeide for et forbud mot salg av nye biler som utelukkende kan gå på fossilt drivstoff senest fra 2015.”

SV har gode intensjoner i klimapolitikken, men deler av politikken (som jernbane i Nord-Norge) ser lite hensiktsmessig ut. (Og så skal jeg ikke trekke inn i vurderingen at de vil slite med å få gjennomslag for sitt varige vern av Lofoten og Vesterålen hvis de fortsetter i nåværende regjering.)

Klimascore: 19/25

Internasjonal solidaritet
”SV støtter kravet om at alle former for eksportsubsidier til landbruket fjernes raskest mulig”, men sier samtidig at ”muligheten til å verne nasjonal produksjon med tollsatser må økes betraktelig, spesielt for utviklingsland”. De mener at ”Norge må fortsette opptrappingen av bistanden.” SV mener videre at ”norsk asylpolitikk er i dag for streng, og medfører at mennesker med behov for beskyttelse avvises.” SV er motstandere av norsk EU-medlemsskap.

Int. solidaritetsscore: 15/23

Holdninger til homofile
SV vil ”fortsatt gå i front for lesbiske og homofiles rettigheter”. ”SV vil arbeide for større aksept for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i etniske minoritetsmiljøer og religiøse miljøer, blant annet gjennom holdningsskapende arbeid. Kampen mot tvangsekteskap må også omfatte lesbiske og homofile som tvinges inn i heterofile ekteskap. SV mener Norge må være en pådriver i det internasjonale arbeidet for å sikre rettighetene og bedre livsvilkårene for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner”. ”Unntaksbestemmelser i lovverket må fjernes”, ”Innholdet i skolen må i større grad speile mangfoldet i samfunnet, blant annet gjennom samlivs– og seksualundervisningen.” ”Helsevesenet må styrke sin kompetanse på seksuell orientering og kjønnsuttrykk, slik at homofile og lesbiske lettere kan være åpne i sitt møte med helsevesenet.”

Det er tydelig at SV har tatt dette politikkområdet på alvor. Bra!

Homopolitikkscore: 20/20


Skolepolitikk

”Gjennom tidlig innsats for læring, flere og bedre lærere og mer praksis i undervisningen, vil skolen bedre kunne gi læring og mestring til alle elever.” SV vil at elever skal tilhøre en fast klasse, gratis skolemåltid, gjeninnføre valgfag i ungdomsskolen. ”Pedagogiske og religiøse alternativer skal på sikt avvikles.” ”SV vil arbeide for en jevnlig og systematisk kompetanseutvikling for alle lærere.”

Med unntak av å avvikle de private alternativene, er det ikke så vanskelig å være enig i det meste av også SVs skolepolitikk. (Hovedinntrykket er jo etter hvert at skolepolitikken er ganske lik partiene imellom, med noe ulik vekting og noen signalsaker (karakterer, privatskoler…).)

Skolepolitikkscore: 12/15

Grunnleggende ideologi
Sosialistisk Venstreparti er naturligvis sosialistisk, med sterk vekt på fellesskapsløsninger og inngrodd skepsis til markedsløsninger. De er opptatt av likhet, og det kan gå på bekostning av mangfold og kreativitet i en del tilfeller. Solidaritetstanken står sterkt, noe som er et positivt trekk.

Grunnleggende ideologiscore: 5/17

Totalscore: 71/100


Toppliste så langt:
1. Arbeiderpartiet 71 %
1. Sosialistisk Venstreparti 71 %
3. Kristelig Folkeparti 63 %
3. Senterpartiet 63 %
5. Høyre 50 %
6. Fremskrittspartiet 27 %

4 comments:

 1. Hei, god vurdering. Jeg lurer på en ting. Vårt slagord er at ulike mennesker skal ha like muligheter, får vi trekk for dette? At dette skulle gå på tvers av mangfolk og kreativitet er en subjektiv påstand som jeg synes blir veldig enkel.

  ReplyDelete
 2. Jeg er enig i at et slikt blogginnlegg ikke inneholder hele begrunnelsen for påstanden om at likhet kan gå på bekostning av mangfold og kreativitet.

  Men jeg kan prøve å utdype litt - og da er det vel og merke ikke slagordet men praktisk politikk jeg tar utgangspunkt i.

  SV er for eksempel mot privatskoler. Jeg mener at privatskoler bidrar til mangfold. Jeg ønsker at den offentlige skolen skal være knallbra, men er likevel tilhenger av at det skal være private alternativer. Det kan for eksempel være ut fra alternative pedagogikker som noen har tro på. Jeg ønsker definitivt ikke at den offentlige skolen skal drive med Steinerpedagogikk i stor skala, men ønsker at det skal være rom for Steiner-privatskoler.

  ReplyDelete
 3. Anders7:08 AM

  Private skoler bidrar kanskje til mangfold. Men er du virkelig for at de som har bedre råd skal få en bedre opplæring?
  Nei takk, jeg er heller for en mer fleksibel statlig skole hvor man kan gjøre tilpasninger for de svake og gi folk litt valgmuligheter.

  Privat skole bidrar kort fortalt til forskjellsbehandlig..

  ReplyDelete
 4. For å ta det i rekkefølge: Hva mener du med at "Private skoler bidrar kanskje til mangfold."? Mener du at det er tvil om dette? Jeg mener at det ikke er tvil om det - det er for eksempel private kristne skoler som ikke kunne vært drevet på samme måte hvis de var offentlige.

  Nei, jeg er ikke for at de som har bedre råd skal få bedre skoletilbud. Jeg mener at den offentlige skolen skal være veldig god. Men hvis jeg husker rett er det i Norge klare begrensninger på hvor mye private grunnskoler kan ta i skolepenger - og er det ikke det, kan det godt innføres.

  Og så vil du at det skal gjøres "tilpasninger for de svake". Hvorfor ikke for alle?

  Privat skole bidrar - som du sier - til "forskjellsbehandling", i betydningen mangfold og tilpasset opplæring. Jeg ønsker en sterk offentlig skole med et svært godt tilbud som de aller fleste vil ønske å bruke - og så ønsker jeg et mangfold av private skoler med ulike pedagogiske grunnsyn. Og i tillegg trengs religionsbaserte skoler for å ivareta foreldreretten etter menneskerettighetene.

  ReplyDelete