Thursday, August 27, 2009

Jeg ser på Demokratene

Som nevnt tidligere skal jeg i en serie innlegg vurdere de ulike partiene innenfor fem sentrale områder. Nå går jeg over på småpartiene. Riktignok er de fleste av disse for små til å ha noen reell sjanse til makt i denne omgang, men de fortjener likevel å nevnes. I dag: Demokratene.


Klima

Demokratenes klimapolitikk kan siteres i sin helhet fra partiprogrammet:
”Demokratene mener at klimavennlig innsats fra industrien kan mobiliseres:
- gjennom langsiktig satsing i næringslivet med sikte på å utvikle teknologi som reduserer utslipp av klimagasser, som f.eks. utnytting av hydrogen som energibærer og utvikling av mer konkurransedyktige fornybare alternativ.
- gjennom tilrettelegging for en vel fungerende og effektiv økonomi.
Demokratene mener at et stabilt, frihandelsorientert WTO-regime er viktig for å sørge for effektive og rasjonelle handelsmønstre og legge til rette for en rask overføring av miljøvennlig teknologi til u-land.”

Det er altså labert med tiltak og ingen konkrete mål her. Klimapolitikken virker lavt prioritert.

Klimascore: 5/25


Internasjonal solidaritet

Demokratene vil redusere subsidiene til jordbruket og er tilhengere av frihandel. De vil avvikle ”tvungen statlig u-hjelp”. De vil ha en mer restriktiv innvandringspolitikk, og blant annet avvikle ”ordningen med å gi asylsøkere opphold på humanitært grunnlag”. Demokratene er mot EU.

Int. solidaritetsscore: 5/23

Holdninger til homofile
Partiprogrammet nevner ikke ordet ”homofile”, men mener blant annet at ”Barn har best av å vokse opp med to foreldre av ulikt kjønn. Barneadopsjoner skal derfor forbeholdes gifte ektefeller av ulikt kjønn.”

Homopolitikkscore: 0/20

Skolepolitikk
Demokratene vil ha fritt skolevalg og gjøre skolene selvstyrte. De foreslår mange nye fag, men nevner ikke hvilke som skal nedprioriteres (bortsett fra ”morsmålsundervisning”). De vil ha karakterer fra 6. klasse og et skolemåltid.

Jeg er mot karakterer fra 6. klasse, og er skeptisk til at fritt skolevalg og selvstyrte skoler vil ha særlig positiv effekt. Jeg har heller ingen tro på at det er flere nye fag skolen trenger for å bli bedre. Jeg har dermed relativt lite sans for Demokratenes skolepolitikk.

Skolepolitikkscore: 3/15

Grunnleggende ideologi
”Demokratenes prinsipper bygger på de kristne livsverdier, utformet i Norges grunnlov, med basis i norsk kultur og tradisjon, og i menneskerettighetene.”

Slik jeg leser Demokratenes partiprogram, bikker deres sans for kristendommen og det norske over i redsel for det som ikke er kristent og norsk. De vil styrke den norske kirke, men frata islamske trossamfunn statsstøtten, og de vil stramme inn innvandringspolitikken. Jeg er sterkt uenig i en slik ideologi.

Grunnleggende ideologiscore: 0/17

Totalscore: 13/100

Toppliste så langt:
1. Venstre 82 %
2. Arbeiderpartiet 71 %
2. Sosialistisk Venstreparti 71 %
4. Kristelig Folkeparti 63 %
4. Senterpartiet 63 %
6. Høyre 50 %
7. Fremskrittspartiet 27 %
8. Demokratene 13 %

No comments:

Post a Comment