Saturday, August 01, 2009

Jeg vurderer Høyre

Som nevnt tidligere skal jeg i en serie innlegg vurdere de ulike partiene innenfor fem sentrale områder. I dag: Høyre.

Klima
Høyre skriver: ”Det viktigste er å arbeide for å sikre internasjonalt forpliktende avtaler i kampen mot menneskeskapte klimaendringer og å følge dem opp med nasjonale tiltak.” De vil ”styrke innsatsen med sikte på å gjøre Norge karbonnøytralt senest i 2030. Norge skal forplikte seg til å ta store deler av klimakuttene gjennom tiltak hjemme eller i det felles europeiske klimaområdet.” og for eksempel ”bruke avgifter for å redusere utslipp av klimagasser.”

Men samtidig skriver Høyre at de vil ”åpne for petroleumsvirksomhet i alle lovende områder utenfor Nord-Norge, herunder Nordland VI, Nordland VII og Troms II, men med strenge krav til miljø, sikkerhet og beredskap, og til sameksistens med andre næringer, spesielt fiskeri- og havbruksnæringen.” Dermed mister de en del troverdighet i klimaspørsmål – ved siden av at programmet for øvrig ikke er veldig konkret på hvordan Norge skal bli karbonnøytralt.

Klimascore: 10/25

Internasjonal solidaritet:
Høyre vil ”gi flere fattige land tollfri adgang til det norske markedet på samme vilkår som MUL –landene”, og vil gjøre ”landbruket […] mindre avhengig av statlige overføringer og reguleringer” – men det er uklart hvor fort statlige overføringer skal reduseres. De vil også ”videreføre et høyt norsk bistandsnivå”, men de vil ”stramme inn definisjonen av flyktningbegrepet” – altså det motsatte av hva jeg ønsker. Høyre er tilhengere av norsk EU-medlemsskap.

Int. solidaritetsscore: 17/23

Holdninger til homofile
Høyre nevner ikke homofile spesielt i sitt program – etter det jeg kan se. De har derimot følgende generelle formulering: ”Høyres utgangspunkt er at det er enkeltmennesker som blir diskriminert. Beskyttelse mot diskriminering må derfor knyttes til individer, ikke grupper. Høyre vil arbeide for en universell antidiskrimineringslov.” I tillegg skriver de i starten av programmet at ” Alle mennesker skal respekteres og behandles som likeverdige, uavhengig av kjønn, alder, religion, etnisk tilhørighet, funksjonsdyktighet eller legning. Høyre vil arbeide for likestilling i hele samfunnet.”

Etter min mening er dette for tynt. Konkret diskriminering av enkeltindivider som skjer på basis av at de er medlemmer av grupper, må ofte motarbeides ved konkrete tiltak som har med gruppen å gjøre. For eksempel kan ikke mobbing av homofile i skolen motarbeides kun med generelle antimobbetiltak, men krever også styrking av kunnskapen om homofile blant lærere og elever. Slike ting nevner ikke Høyre noe om i sitt program.

Homopolitikkscore: 5/20

Skolepolitikk
Høyre vil ”i forbindelse med skolestart kartlegge elevens grunnleggende ferdigheter”, ”innføre karakterer fra 5. trinn”, ”utvide timetallet”, ”innføre en godkjenningsordning for lærere” og ”gi rektor utvidet myndighet til å avlønne lærere individuelt”. Høyre vil ”satse på en bedre lærerutdanning og en obligatorisk og systematisk etter- og videreutdanning for lærere.”

Jeg er (som sagt om FrP) sterkt imot karakterer lenger ned i skolen, fordi jeg mener det er feil type motivasjon, virker demotiverende for de svakeste og er en avsporing i arbeidet for bedre vurderingspraksis i barneskolen. For øvrig er jeg enig i mange av Høyres tiltak, men uenig i en del av vektingen. Større valgfrihet (blant annet for teorisvake elever) går ikke Høyre inn på.

Skolepolitikkscore: 8/15

Grunnleggende ideologi
Høyre er et konservativt parti, et grunnsyn jeg for så vidt har lite sans for. Av og til fører det til forsvar av anakronistiske løsninger. Høyre har jo også innslag av ”verdikonservative” krefter (som i motstand mot felles ekteskapslov). Men Høyre har en sunn grunnskepsis til offentlige løsninger som er nyttig.

Grunnleggende ideologiscore: 10/17

Totalscore: 50/100

Toppliste så langt:
1. Arbeiderpartiet 71 %
2. Høyre 50 %
3. Fremskrittspartiet 27 %

No comments:

Post a Comment