Monday, August 24, 2009

Jeg vurderer Venstre

Som nevnt tidligere skal jeg i en serie innlegg vurdere de ulike partiene innenfor fem sentrale områder. I dag: Venstre.


Klima

Venstre ”vil iverksette tiltak som gjør at Norge når sin Kyoto-forpliktelse innenlands (innen 2012) og at de norske utslippene reduseres med minst 25 prosent av 1990-nivå innen 2020.” ”Venstre har som mål å doble antall reiser med kollektivtransport i Norge innen 2020.” De vil ”Sikre omsetning av minst 10 prosent biodrivstoff og hydrogen innen 2013 produsert etter strenge krav til bærekraftighet og forutsatt at annengenerasjons biodrivstoff er kommersielt tilgjengelig.”, ”fra 2015 forby nysalg av biler som kun kan gå på fossil energi”. ” ”Bygge jernbanenett tilrettelagt for høye hastigheter i Intercity-triangelet og rundt alle større byområder innen 2020.”

Venstre vil ”innføre vern mot petroleumsaktivitet, inkludert seismikkskyting utenfor Lofoten og Vesterålen, på Møresokkelen og Tromsøflaket, og i sårbare havområder utenfor kysten av Sørlandet og Finnmark, inkludert Goliatfeltet” og ”ha 9 TWh vindkraft innen 2013.”

Klimapolitikken gjennomsyrer Venstres program, og min eneste kritikk går på at det er litt for utydelig hva som skal gjennomføres konkret innen 2013.

Klimascore: 21/25


Internasjonal solidaritet

”Venstre vil at Norge skal gå foran og fortsette en reduksjon av importbarrierer og produksjonsrelaterte subsidier.” Venstre vil at ”norsk bistand skal ligge på minst 1 prosent av Norges bruttonasjonalinntekt (BNI)”. Venstre starter delen om Innvandring og integrering med å si at ”Menneskers frie bevegelser over landegrenser er en grunnleggende liberal verdi, til beste for det enkelte menneske og for samfunnene. Innvandring er både positivt og nødvendig for Norge.” Konkret går Venstre inn for å ”øke antallet kvoteflyktninger fra FN”, ”innføre en regel om at kritikk fra FNs høykommissær for flyktninger fører til ny saksbehandling i asylsaker” og ”senke terskelen for å få asyl på grunn av kjønnsrelatert forfølgelse”. Venstre mener dessverre at ”det ligger ikke til rette for å starte en ny EU-debatt i Norge de nærmeste årene”, og har derfor ingen mening.

Int. solidaritetsscore: 20/23

Holdninger til homofile
Venstre skriver at ”En uforholdsmessig stor andel av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) sliter med rus, selvmordstanker og psykiske problemer. Særlig har lesbiske, homofile, bifile og transpersoner med innvandrerbakgrunn store utfordringer, og kan ofte ikke leve åpent med sin seksuelle orientering. Homoseksualitet er forbudt i mange land og straffes i enkelte land med døden. Norge må gå foran internasjonalt for å fremme LHBT-rettigheter” og at ”det også skal tas hensyn til seksuell orientering ved avgjørelsen av om legemsfornærmelse eller legemsbeskadigelse er utført under særdeles skjerpende omstendigheter.”

Dette er vel og bra, men Venstre ser ikke i programmet noen rolle for skoleverket eller helsevesenet for å bedre homofiles situasjon.

Homopolitikkscore: 14/20

Skolepolitikk
Venstre ønsker ”at det skal gjøres gode evalueringer og at det gis konkrete tilbakemeldinger til elever og foreldre gjennom hele barneskolen.” De vil innføre et andre obligatorisk fremmedspråk og gjeninnføre praktiske tilvalgsfag i 8.-10. klassetrinn og vil at utplassering i yrkeslivet forenkles. Venstre vil innføre et kompetanseår for lærere. Venstre vil vurdere å ”gjeninnføre halvårig praktisk-pedagogisk utdanning”.

Som hos de andre partiene er det mye som det er lett å være enig i her. Venstres vekt på alternativer i ungdomsskolen tiltaler meg. Å svekke den pedagogiske og fagdidaktiske kompetansen til lærerne gjennom å svekke praktisk-pedagogisk utdanning har jeg derimot ingen sans for.

Skolepolitikkscore: 10/15

Grunnleggende ideologi
Venstre er et sosialliberalt parti, som ”kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre”, for å sitere partiprogrammet. Jeg føler meg trygg på Venstres ryggmargrefleks når det gjelder personvern, for eksempel, og synet på menneskene i Norge som borgere, ikke klienter eller folk som må passes på. Jeg har stor sans for Venstres grunnsyn, som uttrykkes slik i programmet: ”Vi lever ulike liv, heldigvis. Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.”

Grunnleggende ideologiscore: 17/17

Totalscore: 82/100

Toppliste så langt:
1. Venstre 82 %
2. Arbeiderpartiet 71 %
2. Sosialistisk Venstreparti 71 %
4. Kristelig Folkeparti 63 %
4. Senterpartiet 63 %
6. Høyre 50 %
7. Fremskrittspartiet 27 %

(Og naturligvis må det legges til at jeg er Venstremedlem.)

No comments:

Post a Comment