Saturday, September 05, 2009

Jeg ser på Miljøpartiet De Grønne - på nytt

Min vurdering av Miljøpartiet De Grønne fikk oppmerksomhet fra et par kommentatorer, ikke minst om at partiets prinsipprogram behandler noen temaer som arbeidsprogrammet er tynt på. Jeg vil derfor vurdere partiet på nytt på basis av de innspillene som kom. Ny tekst er tatt med i kursiv.


Klima

De Grønne ønsker en ny "Kyoto"-avtale, men skriver også "At Norge uansett global avtale setter opp en nasjonal plan for klimanøytral selvforsyning med all stasjonær og mobil energibruk innen 2020; at planen skal tallfeste sektorvise utslippsmål i absolutte tall på CO2ekvivalenter; at ENØK i videste forstand må prioriteres før nyproduksjon av ren energi." De vil "innføre krav om at en andel av energiforbruket i alle store nybygg skal dekkes av alternativ lokal energi (f.eks. bio, sol,
berg eller havvarme, vindmøller)." De vil bruke oljefondet på "grønn teknologi, grønne arbeidsplasser, på utviklingstiltak, miljøtiltak og helsearbeid". De vil for øvrig "At staten skal bruke eierskapet i selskaper som StatoilHydro til å gå i front for ny energiteknologi." For eksempel.

De Grønnes handlingsprogram er gjennomsyret av klimapolitikk, med delvis veldig konkrete mål. At det sikkert er helt urealistisk å få gjennomslag for en del av det, er en annen sak.

Klimascore: 25/25


Internasjonal solidaritet

MDG er skeptiske til frihandel, og vil holde mat utenfor WTO-avtalene. De vil at "en betydelig del av det norske oljefondet skal brukes til utviklingsarbeid i FN-regi."

Handlingsprogrammet nevner ikke (etter det jeg kan se) "innvandring", "asyl" eller "flyktning". Øyvind Strømmen, landsstyremedlem i De Grønne, skriver at: "I innvandringspolitikken står vi for en åpen og liberal politikk, både i forhold til å hjelpe mennesker som kommer hit på flukt, og i forhold til å gjøre det lettere for arbeidsinnvandrere å komme til Norge, også om de kommer fra land utenfor EU/EØS-området."

"Verken EU eller WTO tjener grønne mål med de formål disse organisasjonene har i dag. Norsk arbeid innen slike organisasjoner må eventuelt ha et grønt samfunn som siktemål."

Int. solidaritetsscore: 6/23 - justert til 10/23

Holdninger til homofile
Jeg finner ikke noe spesielt om arbeid mot diskriminering av homofile i handlingsprogrammet.

Øyvind Strømmen skriver: "Du tar utgangspunkt i arbeidsprogrammet og det er selvsagt fair nok. Som Trude nevner er noen av disse områdene dekket inn i prinsipprogrammet, men det går dessverre ikke konkret inn på homofile, bifile og transseksuelles rettigheter - noe jeg gladelig innrømmer at jeg skjems litt over, og noe vi åpenbart må gjøre noe med på neste landsmøte.

Det felleseuropeiske valgmanifestet er imidlertid også et viktig politisk dokument for oss, sammen med resolusjoner fra European Green Party - som vi er med på å arbeide frem.

I disse blir den grønne europeiske familiens engasjement i kampen for homofile (og LGBT) rettigheter sterkt understreket, og dette er noe vi selvsagt også står for i Norge. De som stemmer på MDG kan stole på at vi skal kjempe videre på dette området."


At partiet er for den felles ekteskapsloven er bra. At de ikke har utformet noen norsk politikk for bedring av holdninger og kunnskaper i for eksempel helsevesen og skoklevesen, er ikke så bra.

Homopolitikkscore: 0/20 - justert til 14/20

Skolepolitikk
Skolepolitikken til De Grønne er spredt rundt i handlingsprogrammet som enkeltstående tiltak, som "Økte innkjøp av ny norsk skjønnlitteratur, slik at de videregående skolene kan få hvert sitt eksemplar.", "Fullstendig sekularisering av alle livssyn i stat og skole." og "Økt bruk av fri programvare i offentlig sektor, særlig i skolen."

Det er altså vanskelig å si noe om hva De Grønne mener om skolepolitikk.

I prinsipprogrammet har partiet et kapittel som heter "Utdanning". Partietmener blant annet "at tilpasning og valgfrihet må opprioriteres vesentlig i forhold til i dagens skole" og er for reelt tilpasset opplæring.

Skolepolitikkscore: 0/15 - justert til 9/15

Grunnleggende ideologi
De Grønne skriver at "Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper, og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet."

"Markedet, basert på privat eiendomsrett og konkurranse, er effektivt og uproblematisk på begrensede områder, og har derfor en sentral rolle i grønn økonomi. Kapitalismen – opphoping av kapital via utbytting av arbeidskraft, eller å tjene penger på å ha penger – er derimot et usosialt prinsipp som ofte ødelegger det positive ved markedet."

Selv om dette grunnsynet fører til fornuftig politikk på mange områder, er jeg uenig i selve grunnprinsippet. Jeg tror løsningen på mange av problemene vi har må finnes innen rammen for kapitalismen.

Grunnleggende ideologiscore: 6/17

Totalscore: 37/100 - justert til 64/100

Toppliste så langt:
1. Venstre 82 %
2. Arbeiderpartiet 71 %
2. Sosialistisk Venstreparti 71 %
4. Rødt 65 %
5. Miljøpartiet De Grønne 64 %
6. Kristelig Folkeparti 63 %
7. Senterpartiet 63 %
8. Høyre 50 %
9. Pensjonistpartiet 39 %
10. Fremskrittspartiet 27 %
11. Kystpartiet 22 %
12. Det Liberale Folkeparti 19 %
13. Kristent Samlingsparti 16 %
14. Demokratene 13 %
14. Norges Kommunistiske Parti 13 %

2 comments:

 1. Takk for ny gjennomgang, og for justeringer.

  Når det gjelder politikk for å begrense diskriminering av homofile i norske skoler har MDGs landsstyre blant annet svart LLH på dette. Vi er for å bevilge penger til et eget kunnskapsløft for lærere på områdene seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet, og ønsker å sikre opplæring om dette i lærerutdanningen.

  Vi mener også at alle elever i både offentlige og private skoler har rett på undervisning om at homofili, bifile og transseksualitet, så vel som aseksualitet, er "naturlige varianter av det å være menneske" (for å bruke LLHs formulering).

  ReplyDelete
 2. Takk for klargjøring angående politikk overfor homofile.

  Jeg hadde ikke fått med meg at LLH hadde publisert noen gjennomgang av partienes standpunkter, men skal se nærmere på det nå. Jeg ser det er publisert på LLHs hjemmesider.

  ReplyDelete