Friday, September 04, 2009

Jeg ser på Rødt

Som nevnt tidligere skal jeg i en serie innlegg vurdere de ulike partiene innenfor fem sentrale områder. Nå går jeg over på småpartiene. Riktignok er de fleste av disse for små til å ha noen reell sjanse til makt i denne omgang, men de fortjener likevel å nevnes. I dag: Rødt.


Klima

"Klimatrusselen gjør at det haster! Kapitalismen må avskaffes og erstattes med et demokratisk, sosialistisk samfunn. Bare et samfunn som avskaffer profitten som drivkraft, og styres av menneskenes behov og naturens tåleevne, kan hindre en ødeleggelse av jorda."

Men likevel har Rødt heldigvis en politikk som ikke forutsetter avskaffelse av kapitalismen: "Rødt [...] går inn for at det settes av 100 milliarder kroner til forskning, utvikling og bygging av kraftverk, vindkraft og andre kraftproduserende enheter innen ulike former for fornybar energiproduksjon." Og de mener at "Norge må ta klimaendringene på alvor og at klimagassutslippene må reduseres utover våre Kyoto-forpliktelser."

Fryktelig mange konkrete eksempler på politikk er det imidlertid ikke.

Klimascore: 20/25


Internasjonal solidaritet

Rødt vil "stoppe nedskjæringene i overføringene til landbruket". De er ikke for frihandel, men mener at det "må inngås handelsavtaler som fremmer import fra u-land når dette tjener utviklingen til folket og miljøet i disse landene." Rødt vil slette ulandsgjelda. De vil også øke antallet kvoteflyktninger og "at alle skal ha rett til å komme til Norge for å legge fram søknad om asyl". Rødt er mot norsk EU-medlemsskap.

Int. solidaritetsscore: 14/23

Holdninger til homofile
Rødt har et av de bedre avsnittene på dette området, under overskriften "Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner". Jeg siterer det i sin helhet:
"Rødt mener det er en menneskerett for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT-personer) å kunne leve ut sin seksualitet uten å bli forbulgt [sic], mobbet eller undertrykt på annen måte. Man skal kunne forelske seg i hvem man vil uten å møte fordommer. Kampen for lesbiskes, homofiles, bifiles og transpersoners rettigheter har sprengt rammene for den tradisjonelle kjernefamilien.

Til tross for framgangen i kampen for rettigheter, er det fremdeles fordommer mot personer som sprenger tradisjonelle kjønnsrollemønstre. For mange fører dette til at de velger å skjule sin seksualitet, i frykt for å bli avslørt og utstøtt. Dette er et stort heseproblem. Skole og arbeidsliv er viktige arenaer for å spre informasjon og kunnskap, slik at alle kan leve trygt og åpent, uavhengig av seksualitet.

Homo-organisasjonene er den viktigste kraften i denne kampen.. Rødt støtter dette arbeidet, men vil understreke at kampen mot undertrykking av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner er en kamp for alle, uavhengig av seksualitet.

Rødt arbeider for:
• gode rammevilkår for alle institusjoner og organisasjoner som jobber med homofile
• oppretting av rådgivningstjenester.
• Økt informasjon i skolen og arbeidslivet.
• øremerking av statlige midler til Helseutvalget for homofile, HivNorge og videreføring av prosjektet Rosa kompetanse
• å forsvare den kjønnsnøytrale ekteskapslova samt fortsatt rett til asssistert befruktning, adopsjon og medmorskap"

Homopolitikkscore: 20/20

Skolepolitikk
Rødt vil at "Teori og praksis må utgjøre en helhet" i skolen. "En sentral oppgave for skolen er å sørge for at alle elever går ut av skolen med tro på seg sjøl." Rødt er mot private skoler, og for "tiltak mot seksuell trakassering og mobbing på alle trinn". De vil at lærerne først og fremst skal "bruke tida si til å hjelpe elevene i læringsarbeidet", ikke administrere. De er mot nasjonale prøver og vil "starte forsøk med karakterfri ungdomsskole".

Forbud mot privatskoler mener jeg er problematisk i forhold til foreldreretten, men for øvrig er jeg enig med det meste her.

Skolepolitikkscore: 11/15

Grunnleggende ideologi
Rødt vil avskaffe kapitalismen. "Gjennom en sosialistisk revolusjon, med oppslutning fra et flertall i folket, må folk sjøl ta makta og styre utviklinga i retning av et framtidig klasseløst samfunn."

Jeg for min del er tilhenger av kapitalismen, og mener at det er et system som, med passende nasjonale og internasjonale rammeverk, skaper verdier som gir velferd for flere enn noe annet system vi kjenner.

Grunnleggende ideologiscore: 0/17

Totalscore: 65/100

Toppliste så langt:
1. Venstre 82 %
2. Arbeiderpartiet 71 %
2. Sosialistisk Venstreparti 71 %
4. Rødt 65 %
5. Kristelig Folkeparti 63 %
6. Senterpartiet 63 %
7. Høyre 50 %
8. Pensjonistpartiet 39 %
9. Miljøpartiet De Grønne 37 %
10. Fremskrittspartiet 27 %
11. Kystpartiet 22 %
12. Det Liberale Folkeparti 19 %
13. Kristent Samlingsparti 16 %
14. Demokratene 13 %
14. Norges Kommunistiske Parti 13 %

Eventuelle interesserte lesere vil merke at jeg ikke har tatt for meg verken Samfunnspartiet eller Samtidspartiet, eller for den del Norsk Republikansk Allianse. Bakgrunnen er at disse partiene i skrivende stund ikke har informasjon tilgjengelig på internett. Men dersom jeg skulle komme over mer informasjon, kan det jo tenkes at de også tas med.

Med disse tre unntakene skulle nå alle partier som stiller liste i Oslo være behandlet. Det er noe overraskende for meg at de sosialistiske partiene havner så høyt opp på lista, men ikke overraskende at Venstre rager alene øverst.

Og så gjenstår det å gjenta oppfordringen fra starten: gjør noe liknende selv, og se hva som skjer. Det er ganske artig å lete i partiprogrammene, egentlig...

No comments:

Post a Comment