Thursday, September 03, 2009

Jeg ser på Pensjonistpartiet

Som nevnt tidligere skal jeg i en serie innlegg vurdere de ulike partiene innenfor fem sentrale områder. Nå går jeg over på småpartiene. Riktignok er de fleste av disse for små til å ha noen reell sjanse til makt i denne omgang, men de fortjener likevel å nevnes. I dag: Pensjonistpartiet.

(Eventuelle observante lesere vil oppdage at jeg ser på alle småpartiene som stiller liste i Oslo - i alfabetisk rekkefølge. Den usedvanlig observante leser vil da spørre "Men hva med Norsk Republikansk Allianse?" Siden jeg ikke klarer å finne ut stort mer om partiet enn det Wikipedia skriver, kan jeg imidlertid ikke ta noen grundig gjennomgang av dette partiet.)


Klima

Pensjonistpartiet har ikke noen samlet presentasjon av sin klimapolitikk i partiprogrammet. De har noen tiltak, som at "Pensjonistpartiet går inn for bygging av gasskraftverk med miljøvennlig teknologi som hindrer utslipp av CO 2." Samtidig skriver de at:
"Pensjonistpartiet vil ha større tempo i jernbaneutbygging og veiutbygging. På de mest trafikkerte strekninger, går partiet inn for dobbeltspor og firefelts motorvei. Dette gjelder spesielt hovedtraseene til og fra utlandet og strekningene inn til de største byene. Utbyggingen av jernbanen er et meget godt miljøtiltak og bør derfor prioriteres. Pensjonistpartiet skal arbeide for videreutbygging av jernbanen frem til Kirkenes."

Riktignok er utbygging av jernbane et godt miljøtiltak (hvis det gjøres på riktig måte), men å legge jernbane til Kirkenes mener jeg er helt feilslått pengebruk. Man får mye bedre miljøgevinst ved å bygge ut jernbanen der det er større befolkningsgrunnlag. (Det er også et stort spørsmål om jernbanen vil være konkurransedyktig i områder med så store avstander - skal man for eksempel fra Kirkenes til Tromsø er det vanskelig å konkurrere med fly.)

Klimascore: 4/25


Internasjonal solidaritet

Pensjonistpartiet "mener at økt samhandel er et viktig virkemiddel og det betyr at vi må åpne våre grenser for tollfri import av varer og tjenester fra disse landene på vilkår som sikrer stabil leveranse og konsum. For landbruksvarer ønsker man en gradvis nedtrapping av tollen, slik at landbruket får tilpasset seg."

Pensjonistpartiet signaliserer ingenting om økning eller reduksjon av bistanden. Derimot må følgende sitat tolkes som et ønske om å stramme inn innvandringspolitikken: "Pensjonistpartiet mener at Norge, som et av verdens rikeste land, bør kunne hjelpe mennesker som blir forfulgt. Dessverre har asyl- og innvandringspolitikken vært og er fortsatt, altfor tilfeldig og liberal. Vi mener at kvoteflyktninger fra FN skal tas imot og integreres."

Pensjonistpartiet tar ikke stilling til EU-medlemsskap.

Int. solidaritetsscore: 12/23

Holdninger til homofile
Jeg finner ikke noe om arbeid med holdninger til homofile i programmet.

Homopolitikkscore: 0/20

Skolepolitikk
Pensjonistpartiet er opptatt av arbeid mot mobbing i skolen. Videre mener de at det
"bør innføres flere praktiske fag i skolen". De vil ha offentlig godkjenningsordning av skolebøker. De vil også gi lærere høyere lønn og gjøre lærerutdanningen femårig.

Pensjonistpartiet er med dette i nærheten av den nesten-konsensus i skolepolitikk som jeg fant blant de store partiene.

Skolepolitikkscore: 11/15

Grunnleggende ideologi
Programmets første setning er at "Pensjonistpartiet (Pp) vil arbeide for å utjevne forskjeller i leve- og livsvilkår for alle norske borgere. Partiets fremste oppgave er å arbeide for trygge levekår og en verdig livssituasjon for eldre, trygdede, funksjonshemmede, barn og unge i Norge." Ordet "trygghet" går igjen flere steder.

Pensjonistpartiet har en tydelig hovedinteresse for de svakeste i samfunnet, og dette er jo sympatisk.

Grunnleggende ideologiscore: 12/17

Totalscore: 39/100

Toppliste så langt:
1. Venstre 82 %
2. Arbeiderpartiet 71 %
2. Sosialistisk Venstreparti 71 %
4. Kristelig Folkeparti 63 %
4. Senterpartiet 63 %
6. Høyre 50 %
7. Pensjonistpartiet 39 %
8. Miljøpartiet De Grønne 37 %
9. Fremskrittspartiet 27 %
10. Kystpartiet 22 %
11. Det Liberale Folkeparti 19 %
12. Kristent Samlingsparti 16 %
13. Demokratene 13 %
13. Norges Kommunistiske Parti 13 %

No comments:

Post a Comment